بخش چهارم : نحوه تکثیر و قرار دادن محصول متغیر در فروشگاه لام تا کام