بخش ششم : نحوه قرار دادن محصول و اعمال هزینه حمل و نقل